Přejít na obsah

Daň z příjmů – změny od roku 2021

V průběhu minulého roku bylo schváleno několik zákonů novelizujících zákon o daních z příjmů. Změny jsou účinné od začátku tohoto roku, novou úpravu týkající
se majetku je možno použít i zpětně za rok 2020.

Majetek

U hmotného majetku se pro účely daně z příjmů posouvá hranice pro zařazení do hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Dále se ruší kategorie nehmotného majetku a tedy i daňové odpisy tohoto majetku. Pro daňové účely se bude využívat účetních odpisů nehmotného majetku, které budou plně daňově uznatelné. Tyto podmínky se použijí pro majetek pořízený po 1. 1. 2021, ale lze je aplikovat i na majetek pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

U hmotného majetku pořízeného v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 má poplatník možnost využít mimořádných odpisů. Pro využití mimořádných odpisů je nutné, aby byl poplatník prvním odpisovatelem majetku a musí se jednat o nový majetek. Pro odpisovou skupinu 1 je doba mimořádných odpisů 12 měsíců, ve kterých lze uplatnit odpis ve výši 100 %. Pro odpisovou skupinu 2 je doba mimořádných odpisů 24 měsíců, přičemž prvních 12 měsíců je odpis ve výši 60 % a následujících 12 měsíců ve výši 40 %. Mimořádné odpisy se stanovují s přesností na měsíce a
odpisování se zahájí v následujícím měsíci po pořízení.

Stravenkový paušál od ledna 2021

Pro zaměstnavatele vznikla nová možnost přispívat zaměstnancům na stravování a to v peněžní formě. Výdaje na stravenkový paušál jsou daňově uznatelný náklad u zaměstnavatele, u zaměstnance se přidaňuje částka překračující 70% hodnoty stravného při pracovní cestě 8-12 hodin (70% z 108 Kč v roce 2021). V současné době není jednoznačné stanovisko, zda je možno poskytnout více paušálů u směny trvající déle než 11 hodin. Pro srovnání u stravenky jako nepeněžitého příspěvku je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele 55% hodnoty stravenky, max. 70% hodnoty stravného při pracovní cestě 8-12 hodin. Zaměstnanci se zbývající hodnota stravenky nepřidaňuje. U směny trvající déle než 11 hodin je možno poskytnout další stravenku.

Paušální daň pro FO

Pro fyzické osoby byl vytvořen nový způsob zdanění příjmů za splnění konkrétních podmínek stanovených zákonem. Pokud se fyzická osoba stane poplatníkem v paušálním režimu, platí veškeré odvody jednou měsíční platbou, která je stanovena na konkrétní kalendářní rok. Tato platba zahrnuje daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění. Poplatník v paušálním režimu nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Paušální daň je určena pro osoby s příjmy ze samostatné činnosti, které nejsou plátci DPH, nemají příjmy vyšší než 1 milion korun, nemají příjmy ze závislé činnosti, nejsou společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, není proti nim vedeno insolvenční řízení a mohou mít odměny z dohod o pracovní činnosti do 3500 Kč měsíčně a z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně.

Další změny u daně z příjmů fyzických osob

U daně z příjmů fyzických osob došlo ke zrušení tzv. „superhrubé mzdy“, tedy při zdaňování příjmů ze závislé činnosti u fyzických osob jsou základem daně pouze příjmy z této činnosti, které se již nenavyšují o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Dále byly v této oblasti změny v sazbách daně. Došlo ke zrušení solidárního zvýšení daně a nově sazby daně činí 15 % a 23 %. Rozhodnou částkou pro přechod mezi sazbami je 48násobek průměrné mzdy. Pro část základu daně, která nepřesahuje tuto hranici, se použije nižší sazba a pro část přesahující tuto hranici se použije vyšší sazba (v roce 2021 odpovídá hranice základu daně ve výši cca 1,7 mil Kč). Novým sazbám bude podléhat základ daně z příjmů fyzických osob od roku 2021.

Při zdanění fyzických osob se sleva na poplatníka zvyšuje z 24 840 Kč na 27 840 Kč. Nově není omezena maximální výše daňového zvýhodnění na děti, do konce roku 2020 činilo maximální možné zvýhodnění 60 300 Kč ročně. Maximální roční limit pro odpočet úroků u hypotečních úvěrů, které jsou použity na obstarání bytové potřeby, se snížil z 300 tisíc Kč na 150 tisíc Kč. Tento limit se
použije u hypotečních úvěrů na financování bytové potřeby obstarané od 1. 1. 2021.

Osvobození prodeje nemovitosti u fyzických osob, v případě že bezprostředně před prodejem nesloužila jako bydliště pro prodávajícího, je nově podmíněno dobou vlastnictví minimálně 10 let, oproti dřívějším 5 letům. V případě nesplnění časového testu je prodej možno osvobodit pouze v případě, že získané prostředky budou použity na obstarání vlastní bytové potřeby. Nové podmínky pro osvobození se použijí pro nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021.

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

CLA Global

VGD Česká republika je členem CLA Global, přední světové organizace sdružující nezávislé účetní a poradenské firmy. Díky tomu jsme schopni zajistit naše profesionální služby po celém světě.

CLO logo