Přejít na obsah

Daňový balíček 2019 – 1. část

V průběhu měsíce března t.r. byl dokončen legislativní proces tzv. daňového balíčku, tedy zákona, kterým se novelizuje deset zejména daňových zákonů. Podstatná část změn nabyla účinnosti od 1. dubna 2019, nicméně některé změnové body nabývají účinnosti později, jiné lze naopak použít zpětně na dosud neskončená zdaňovací období. Daňový balíček, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2019 Sb., přináší významné změny zejména v oblasti daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, spotřebních daní a správy daní. V následujícím přehledu přinášíme stručný přehled změn u daní z příjmů, v příštím vydání okomentujeme další změny.

Zvýšení stropů paušálních výdajů

Fyzické osoby, které uplatňují výdaje procentem z příjmů, mohou pro rok 2019 uplatnit dvojnásobné stropy paušálních výdajů, než které mohly uplatnit za rok 2018. Právní úprava se tak vrací k roku 2016, nicméně oproti této původní úpravě mohou fyzické osoby uplatňující paušální výdaje i nadále uplatňovat slevy na dani a daňové zvýhodnění na vyživované osoby (tj. na manžela/manželku a na vyživované děti).

Transpozice směrnice ATAD

Do zákona o daních z příjmů se implementuje směrnice ATAD (Anti Tax Avoidance Directive), tj. Směrnice Rady (EU) č. 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. Ze směrnice se do zákona o daních z příjmů přebírají tato pravidla:

A. Omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů

V zákoně o daních z příjmů se zavádí obecný limit daňové uznatelnosti úroků, resp. jiných tzv. výpůjčních výdajů. Pojem výpůjční výdaj je definován velmi široce, jde tedy nejen o placené úroky z úvěrů a zápůjček, ale například i o úroky u finančního leasingu, o pomyslné úroky v rámci derivátu, kursové rozdíly související se závazkem z úroků, tzv. kapitalizované úroky (tj. úroky, které jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku) atp.

Limit daňové uznatelnosti je poměrně vysoký a činí minimálně 80 mil. Kč, resp. (pro větší poplatníky) 30 % daňové „EBITDA“ (tj. daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy). Limitují se tzv. nadměrné výpůjční výdaje, tedy výpůjční výdaje (například nákladové úroky) snížené o výpůjční příjmy (například výnosové úroky).

Jedná se o obecný limit, který se vztahuje nejen na úroky placené spojeným osobám, ale i na transakce (například zápůjčky) od nespojených (nespřízněných) osob. Na některé poplatníky (například banky a pojišťovny) se nová pravidla nevztahují.

B. Zdanění při přemístění majetku bez změny jeho vlastnictví (tzv. exit tax) – účinnost od 1. ledna 2020

Podstatou tzv. exit tax je situace, kdy dochází k přemístění majetku z České republiky do zahraničí v rámci jednoho právního subjektu (tj. například přemístění majetku českého daňového rezidenta do jeho stálé provozovny v zahraničí), přičemž následný prodej takového majetku by nebyl zdaněn v České republice. Zákon o daních z příjmů zavádí fikci, že v takovém případě se přemístění majetku považuje za úplatný převod (prodej) za cenu obvyklou (i když fakticky k žádnému prodeji nedochází), výsledkem tedy bude, že v České republice se zdaní fiktivní zisk z prodeje
majetku, resp. uplatní fiktivní ztráta. Pojem majetek je v tomto kontextu třeba chápat velmi široce, jedná se tedy o dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry atp.

C. Pravidla pro zdanění ovládané zahraniční společnosti

Nová pravidla se snaží zabránit situaci, kdy si český daňový rezident zřídí ve státě s velmi nízkým zdaněním příjmů (zisků) tzv. prázdnou schránku, na kterou převede aktiva, z nichž plynoucí výnosy nejsou reálně zdaněny, resp. jsou zdaněny velmi nízkou daní. Pravidla se tak týkají vztahů mezi ovládající společností na území České republiky a ovládanou zahraniční společností. Pravidlo se uplatní, pokud ovládaná zahraniční společnost nebude vykonávat podstatnou hospodářskou činnost a dále pokud daň z příjmů (resp. tomu obdobná daň) ve státě, kde je umístěna, je
nižší než polovina daně, kterou by zahraniční společnosti platila v České republice. V takovém případě se bude nahlížet na činnost ovládané zahraniční společnosti a na nakládání s jejím majetkem, jako by byly uskutečněny ovládající společností, tedy úrokové příjmy, příjmy z licenčních poplatků, podíly na zisku atp. (tzv. zahrnované příjmy) se zdaní v České republice u ovládající společnosti.

D. Řešení tzv. hybridních nesouladů (tj. řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace) – účinnost od 1. ledna 2020

Nové pravidlo se týká jen přidružených osob a situace, kdy se ve dvou či více státech, kde přidružené osoby působí, nahlíží na jednu právní skutečnost jinak (například na tutéž platbu je v jednom státě nahlíženo jako na platbu úroku, zatímco v druhém státě je na ni nahlíženo jako na podíl na zisku). Pravidlo se uplatní tehdy, pokud jeden výdaj či jiná položka snižuje základ daně duplicitně ve více státech, kde přidružené osoby působí (tzv. dvojí odpočet), nebo situace, kdy jeden výdaj snižuje základ daně jedné přidružené osoby, aniž by byl zahrnut do základu daně druhé přidružené osoby (tzv. odpočet bez zahrnutí). V takových případech se základ daně přidružené osoby upraví tak, aby byl nesoulad eliminován.

Nová pravidla transponovaná ze směrnice ATAD se vztahují pouze na právnické osoby a jejich stálé provozovny, nikoliv na fyzické osoby.

Zmírnění pravidel pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Hlavním záměrem novelizované právní úpravy je snížení zbytečné zátěže a formalismu při uplatňování této odčitatelné položky. Poplatník, který hodlá uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje, bude oznamovat správci daně svůj záměr, a to zvlášť za každý jednotlivý projekt. K oznámenému projektu zpracuje projektovou dokumentaci, přičemž nově postačí, že projektová dokumentace bude schválena ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, kdy se odpočet uplatňuje. Novinkou také je, že výzkumné činnosti mohou probíhat již před schválením projektové
dokumentace. Nová pravidla lze aplikovat zpětně i na běžící projekty, jejichž řešení bylo zahájeno ve zdaňovacím období, které není k 1. dubnu 2019 skončeno.

Oznamování příjmů plynoucích do zahraničí

V zákoně o daních z příjmů se rozšiřuje oznamovací povinnost na příjmy plynoucí do zahraničí. Oproti předchozímu stavu, kdy český plátce daně oznamoval finančnímu úřadu vyplácené příjmy daňovému nerezidentovi, které byly zdaněny srážkovou daní, se nově oznamují i příjmy, kdy se srážková daň z daného příjmu nesráží, neboť se jedná o osvobozený příjem nebo o příjem, o němž smlouva o zamezení dvojímu zdanění stanoví, že se nezdaňuje v České republice. Může se tak jednat o úroky, licenční poplatky, podíly na zisku atp., které jsou vypláceny do zahraničí (resp. daňovému nerezidentovi). Oznámení se podává ve lhůtě pro (případný) odvod srážkové daně. Subjekty, které mají zřízenou datovou schránku ze zákona nebo mají povinný audit účetní závěrky, jsou povinny podávat oznámení elektronicky.

Právní úprava je velmi široká a vztahuje se tak nejen na příjmy vyplácené právnickým osobám, ale i fyzickým osobám (tam s jedinou výjimkou týkající se některých příjmů ze závislé činnosti). Oznámení se podává vždy u příjmů zdaňovaných srážkovou daní. U příjmů, které zdaněny srážkovou daní nejsou, je nutné oznámení podat v případě, kdy úhrnná hodnota příjmu daného druhu plynoucího danému daňovému nerezidentovi je vyšší než 100 000 Kč za daný kalendářní měsíc.

Štítky ,

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77 (1) copy