Přejít na obsah

Informační systém skutečných majitelů

S účinností k 1. 1. 2018 byla v souladu se zněním zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném od 1. 1. 2018, zřízena evidence skutečných majitelů. Jde o informační systém veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích.

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku mají povinnost zapsat své skutečné majitele do této evidence nejpozději do 1. ledna 2019.

Kdo je skutečným majitelem?

Skutečným majitelem je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě (resp. ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti).

Má se za to, že při splnění podmínek podle předchozí věty je skutečným majitelem u obchodní korporace fyzická osoba, která:

 1. sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
 2. sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
 3. má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
 4. je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.

U právnických osob se do evidence skutečných majitel zapisují následující údaje:

 1. Údaje o skutečném majiteli, které jsou předmětem zápisu:
  – titul, jméno, příjmení, státní příslušnost, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště (případně místa pobytu)
 2. Údaje specifikující, na čem je pozice skutečného majitele založena:
  – postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti v právnické osobě (uvádí se podíl na hlasovacích právech v procentech);
  – postavení skutečného majitele je založeno na tom, že je příjemcem rozdělovaných prostředků (uvádí se podíl na rozdělovaných prostředcích);
  – postavení skutečného majitele je založeno jinak.

Návrh podává obchodní společnost a podpis zastupující fyzické osoby na formuláři musí být úředně ověřen. Pro návrh na zápis do evidence je nutno použít elektronický formulář. Přílohami návrhu musí být listiny o skutečnostech, které mají být zapsány (např. listiny, které dokládají totožnost skutečného majitele, pokud jeho totožnost nelze ověřit z českého registru obyvatel), a dále listiny specifikující postavení skutečného majitele. To, jaké konkrétní listiny budou v konkrétním případě k zápisu nezbytné, bude nicméně záviset vždy na uvážení příslušného rejstříkového
soudu.

Výpis z evidence skutečných majitelů může zapsaná osoba získat tak, že na stránce https://issm.justice.cz/ klikne na ikonu „Zobrazení mého výpisu“ a následně zadá svůj jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli. Jedinečný identifikátor ke skutečnému majiteli („JISM“) je specifický vygenerovaný kód, který je součástí každého formuláře.

Zápisy do evidence dle zákona může provést buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář, nicméně notáři dle našich informací zatím zápisy neprovádějí. Evidence skutečných majitelů je nyní zcela neveřejná. Do evidence jsou oprávněny nahlížet pouze osoby oprávněné dle zákona, jako např. orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický úřad, povinné osoby v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta (např. banky, auditoři, daňoví poradci atd.) apod.

Štítky ,

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77 (1) copy