Přejít na obsah

Novela daně z přidané hodnoty

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela daně z přidané hodnoty, která je součástí Daňového balíčku vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2017 Sb. V následujících bodech Vám přinášíme stručný souhrn některých změn, které novela v oblasti DPH přináší.

Nová úprava v případě mank a škod.

Novela zavedla novou úpravu pro vrácení DPH při nedoložených případech zničení, ztráty či odcizení obchodního majetku. Původně uplatněný nárok na odpočet DPH se vrací k datu, kdy se plátce o nedostatečně doloženém zničení, krádeži, odcizení zboží či majetku dozví. V případě dlouhodobého majetku se vrací odpovídající část odpočtu, pokud k nedoloženému zničení, odcizení či krádeži dojde ve lhůtě pěti let (u nemovitostí ve lhůtě 10-ti let). U zboží je nutné odvést DPH, pokud k nedoloženému zničení, odcizení či krádeži dojde ve lhůtě tří let od jeho pořízení. K dané problematice vydalo GFŘ informaci (více ZDE).

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Zavádí se nové režimy přenesení daňové povinnosti:

 • Při poskytnutí zprostředkovatelské služby podle §92 odst. 5 ZDPH, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata, pokud je u poskytnutí této služby uplatněna daň,
 • Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci,
 • Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci – poskytnutí pracovníků (pracovní síly) pro stavební nebo montážní práce pro účely aplikace režimu přenesení daňové povinnosti lze obecně vyložit jako zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (agenturní zaměstnávání). Obecně se režim přenesení daňové povinnosti podle §92a a násl. ZDPH nevztahuje na přeshraniční poskytnutí pracovní síly.
 • Při dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky – samotné poskytnutí zboží jako záruky není předmětem daně (nejsou naplněny základní atributy jako jsou převod práva nakládat se zbožím jako vlastník a existence úplaty). Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní až při „realizaci záruky“ za splnění zákonných podmínek.
 • Při dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkonu tohoto práva nabyvatelem. K dané problematice vydalo GFŘ informaci (více ZDE).

Odvod DPH z přijatých záloh

Dochází ke zpřesnění pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění. Povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty vzniká pouze v případě, je-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Nově je tedy v §20a ZDPH vymezeno, že zdanění předem poskytnuté platby je možné pouze v případě, pokud je známo zboží či služba, které budou poskytnuty, dále musí být známa sazba daně a místo plnění. Dle výkladu (viz níže) je rozhodující dostatečná určitost plnění, ke kterému se úplata vztahuje, ve smyslu jeho daňového režimu – má-li být na základě úplaty např. dodáno zboží v základní sazbě daně s tím, že místem dodání bude ČR, je podle uvedeného výkladu úplata dostatečně určitá bez ohledu na to, jaké konkrétní zboží má být dodáno (zda např. dámské či pánské oděvy) a bez ohledu na konkrétní místo plnění (v prodejně v Praze či Brně). K dané problematice vydalo GFŘ informaci (více ZDE).

Dlouhodobě poskytovaná plnění

V případě dodání zboží či poskytnutí služby, které probíhá po dobu delší než 12 měsíců, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato. Uvedená úprava se nepoužije, pokud je dříve poskytnuta úplata nebo se jedná o dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody apod.

Zavedení institutu nespolehlivé osoby

Vedle již existujícího institutu nespolehlivého plátce zavádí novela institut tzv. nespolehlivé osoby. Nespolehlivou osobou se stane osoba, která není plátcem, a která závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba nespolehlivou osobou okamžikem, kdy přestane být plátcem.

Ručení příjemce zdanitelného plnění

Došlo k rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem v případě, kdy úplata za plnění je poskytnuta (i částečně) virtuální měnou (např. bitcoin). Pokud dodavatel neodvede příslušnou DPH na výstupu, ručí za tuto DPH automaticky odběratel. Úprava odpočtu u dlouhodobého majetku Jednorázová úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku
dle §78 d se bude nově provádět i v průběhu kalendářního roku (dosud se prováděla až v daňovém přiznání za poslední období daného roku).

Hlavní změny v zákoně o daních z příjmů v Daňovém balíčku

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Novela zvyšuje daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP na druhé vyživované dítě z částky 17.004 Kč na částku 19.404 Kč, na třetí a každé další vyživované dítě z částky 20.604 Kč na částku 24.204 Kč. Zvýšené měsíční daňové zvýhodnění použije zaměstnavatel poprvé při zúčtování mzdy za měsíc červenec 2017. Zbývající část nároku bude poskytnuta v rámci ročního zúčtování nebo v rámci podaného daňového přiznání.

Omezení vyplácení daňového bonusu na vyživované děti

Od roku 2018 se zpřísňují podmínky pro vyplácení daňového bonusu, do limitu příjmů nutného pro jeho získání (šestinásobek minimální mzdy) se nebudou započítávat příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a příjmy z nájmu (§ 9 ZDP). Daňový bonus bude poskytován pouze poplatníkům s příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné činnosti. Výdaje fyzických osob stanovené
procentem z příjmů Od roku 2018 platí nižší limity pro uplatnění výdajů % z příjmů pro podnikatele a pronajímatele. Pokud poplatník neuplatní výdaje ve skutečně prokázané výši, může uplatnit
„paušální“ výdaje maximálně ve výši:

 • 800 tisíc Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnostenského podnikání řemeslného
 • 600 tisíc Kč u příjmů ze živnostenského podnikání
 • 300 tisíc Kč u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku
 • 400 tisíc Kč u příjmů ze samostatné činnosti neuvedené výše
 • 300 tisíc Kč u příjmů z nájmu podle § 9 ZDP

Pro rok 2017 platí přechodné období, kdy si poplatníci mohou vybrat, zda v daňovém přiznání uplatní výdaje % z příjmů podle podmínek roku 2016 (ale bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů) nebo zda využijí přísnější limit pro uplatnění výdajů účinný od roku 2018 za současného uplatnění výše uvedených slev.

Daň stanovená paušální částkou

Od zdaňovacího období roku 2017 je možné stanovit daň paušální částkou také poplatníkům, kteří mají vedle příjmů ze samostatné činnosti i příjmy ze závislé činnosti a poplatníkům, kteří provozují samostatnou činnost se zaměstnanci.

Odpisování technického zhodnocení

Novela rozšiřuje množinu poplatníků, kteří mohou uplatňovat daňové odpisy z technického zhodnocení provedeného na cizím majetku. Nově může daňové odpisy uplatňovat i poplatník, kterému byl přenechán majetek k užívání (např. podnájemce) a to za obdobných podmínek, jako u technického zhodnocení provedeného nájemcem:

 • technické zhodnocení je uhrazeno poplatníkem, který má právo užívání k majetku, na kterém je technické zhodnocení provedeno
 • písemný souhlas vlastníka s provedením a daňovým odepisováním technického zhodnocení, technické zhodnocení je zařazeno do stejné odpisové skupiny jako majetek
 • vlastník nezvýšil vstupní cenu majetku o provedené technické zhodnocení

Nová úprava se použije na technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti novely zákona.

Odpisování nehmotného majetku

Pro jednotlivé kategorie nehmotného majetku došlo ke změně z pevně stanovené doby odepisování na minimální dobu odepisování. Nehmotný majetek bude možno odepisovat i delší dobu, ovšem při zachování stávajících podmínek (zejména pravidlo rovnoměrnosti daňových odpisů). Nové znění zákona se použije na majetek, u něhož bylo odpisování zahájeno po účinnosti zákona.

Úpravy v oblasti finančního leasingu

Předmětem finančního leasingu je nově hmotný majetek odepisovaný podle § 26 ZDP. Tímto se z finančního leasingu vylučují smlouvy uzavřené na majetek neodepisovaný a na majetek nehmotný. Nová úprava se uplatní na smlouvy, u kterých byl předmět finančního leasingu přenechán uživateli ve stavu způsobilém obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti novely zákona.

Veřejně prospěšní poplatníci – daňová úspora

Prostředky získané daňovou úsporou u veřejně prospěšných poplatníků musí být profinancovány nejpozději následující zdaňovací období na krytí nákladů z nepodnikatelské činnosti.

Daňové odepisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací

Příspěvková organizace může uplatňovat daňové odpisy z hmotného majetku předaného zřizovatelem k hospodaření  zřizovací listinou. U majetku musí být pokračování v odepisování započatém zřizovatelem. Nové ustanovení lze uplatnit již za období započaté v roce 2017.

Štítky ,

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77 (1) copy