Přejít na obsah

Novela insolvenčního zákona

Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

Od 1. července 2017 vstoupí v účinnost novela insolvenčního zákona provedená zákonem č. 64/2017 Sb.. Cíle novely jsou především důsledná ochrana práv účastníků insolvenčního řízení, zvýšení transparentnosti insolvenčních řízení, regulace subjektů poskytujících služby v oblasti oddlužení a intenzivnější ochrana před podáváním tzv. šikanózních insolvenčních návrhů.

Mezera krytí

Nově se budou moci společnosti ocitající se na hraně úpadku bránit věřitelskému insolvenčnímu návrhu díky tzv. „mezeře krytí“. Tato mezera krytí přesněji stanovuje situaci, kdy se společnost nachází v platební neschopnosti. Mezera krytí vyjadřuje rozdíl mezi výši splatných závazků a disponibilních prostředků dlužníka. Společnost, která bude mít mezeru krytí nižší než je desetina jeho splatných závazků, je považována za solventní.

Úprava sazebníku pokut

Novela upravuje sazebník pokut, které může soud uložit za zjevně bezdůvodný insolvenční návrh. Z původní pokuty 50 000 Kč budou soudy moci udělit pokutu až do výše 500 000 Kč. Odmítne-li soud navrhovateli insolvenční návrh pro zjevnou bezdůvodnost, tento navrhovatel nemůže po dobu 6 měsíců podat nový návrh proti stejnému dlužníkovi.

Potvrzení pohledávky

Věřitelé, kteří podávají insolvenční návrh proti právnické osobě ke své splatné pohledávce, musejí doložit buďto uznání dluhu s ověřeným podpisem dlužníka nebo potvrzení auditora, znalce či daňového poradce. Toto by mělo omezit podávání návrhů o smyšlených a zcela účelově vytvořených fi ktivních pohledávek.

Záloha na náklady řízení

Novela přináší novinku v podobě zálohy na náklady řízení. Při podání insolvenčního návrhu budou muset navrhovatelé zaplatit zálohu na náklady řízení. Pro věřitelský insolvenční návrh podaný proti právnické osobě je stanovena pevná záloha ve výši 50 000 Kč, je-li podáván návrh proti fyzické osobě nebo právnické osobě, která není podnikatelem, je stanovena záloha ve výši 10 000 Kč.
Do okamžiku uhrazení zálohy nezveřejní insolvenční soud informace o průběhu řízení. Insolvenční soud může také insolvenční návrh odmítnout, pokud nebude záloha na náklady včas a řádně zaplacena.

Šikanózní návrhy

Doposud má soud povinnost uveřejňování oznámení o zahájení insolvenčního řízení nejpozději do 2 hodin po obdržení insolvenčního návrhu. Novela přináší povinnost insolvenčního soudu nejprve posoudit oprávněnost věřitelského návrhu. V případě pochybností může soud rozhodnout, že po omezenou dobu návrh nezveřejní v insolvenčním rejstříku, nebo ho může úplně zamítnout.
Pravidlo zveřejnění do 2 hodin od okamžiku doručení insolvenčního návrhu soudu stále platí, a to v případě, kdy insolvenční návrh podává dlužník.

Účelová změna sídla

Doposud dlužníci měnili svá sídla krátce před zahájením insolvenčních řízení a tím se přesouvali do příslušností jiných soudů. Docházelo především k matení věřitelů, kteří si nemuseli všimnout řízení v jiném kraji a mohli zmeškat lhůtu pro přihlášení své pohledávky. Podle novely se již nebude přihlížet ke změně sídla, ke které dojde v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení.

Návrh na povolení oddlužení

Novela přináší také změny do oddlužení fyzických osob. Především stanovuje, kdo může návrh na povolení oddlužení sepsat a podat. Nově může tento návrh sepsat a podat advokát, notář, soudním exekutor, insolvenční správce anebo akreditovaná osoba. V souvislosti s touto povinností novela také stanovuje maximální cenu, kterou mohou tyto osoby za sepsání a podání požadovat.
Za akreditovanou osobu je považována právnická osoba, které byla udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti.
Návrh na povolení oddlužení mohou samy sepsat a podat pouze fyzické osoby, které mají právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonaly zkoušku insolvenčního správce.

Štítky , ,

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77 (1) copy