Přejít na obsah

Novinky v dani z nabytí nemovitých věcí

Finanční správa vydala dne 24.11.2017 informaci, dle které upravuje svoji zavedenou správní praxi.

V rozhodnutí ze dne 28. 6. 2017, č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 a v rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, č. j. 7 Afs 301/2016 – 70 dospěl Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) při posuzování otázky, zda je součástí sjednané ceny také daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), k závěru, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí DPH zahrnout nelze. Předmětem posouzení NSS byly případy, ve kterých byl poplatníkem daně převodce. Názor, jakým způsobem je třeba posuzovat případy, ve kterých je poplatníkem nabyvatel, se NSS v uvedených rozsudcích jednoznačně nevyjádřil.

Finanční správa ČR se aktuálně rozhodla závěry ze shora uvedených rozsudků včetně jejich temporálních účinků (rozhodný den připadá na 28. 6. 2017) aplikovat nejenom na případy, ve kterých je poplatníkem převodce, ale i na případy, ve kterých je poplatníkem nabyvatel, a to bez ohledu na to, zda předmět daně z nabytí nemovitých věcí vznikl do 31. 10. 2016 nebo od 1. 11. 2016. Tento závěr byl učiněn po podrobné analýze shora uvedených rozsudků a zvláště s ohledem na právní větu, kterou NSS zveřejnil ve Sbírce rozhodnutí NSS k rozsudku č. j. 4 Afs 88/2017-35, ze dne 28. 6. 2017 pod č. 3613/2017, a která zní: „Součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí podle § 11 odst. 1 písm. a) zákonného opatření, ve znění účinném do 31. 10. 2016 nebyla daň z přidané hodnoty, která byla uhrazena převodci, který byl plátcem daně z přidané hodnoty“.

Co se týká temporálních účinků uvedených rozsudků, bude Finanční správa ČR aplikovat výše uvedené závěry pouze na případy, kdy nebylo dosud ukončeno daňové řízení, tj. nebyla správcem daně dosud vyměřena daň, případně probíhá odvolací řízení. V již ukončených řízeních mohou poplatníci ve lhůtě pro vyměření daně svá práva uplatnit podáním dodatečného daňového přiznání. Uvedené se týká pouze případů, kdy nabývací hodnotou je cena sjednaná, převodce nemovité věci je plátcem DPH a zároveň cena sjednaná DPH zahrnuje.

V této souvislosti Finanční správa doporučuje, aby ve smlouvách týkajících se nabytí vlastnického práva k nemovité věci byla v zájmu dalšího jednoduchého výpočtu ceny sjednané vždy jednoznačně vyčíslena částka odpovídající DPH. Pro nabyvatele nemovité věci, který není v daném případě plátcem DPH, a zároveň poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí je tato informace nezbytná pro vyplnění daňového přiznání a správné stanovení základu daně případně zálohy na dani.

(Více informací naleznete na stránkách Finanční správy či v odkazu zde)

Dlouhodobě poskytované služby či dodání zboží

Chtěli bychom Vás upozornit na významnou novelizaci u dlouhodobě poskytovaných služeb či dodání zboží (např. na základě smlouvy o dílo). Dle novelizovaného ustanovení § 21 odst. 8 (od 07/2017) podléhají služby a dodání zboží, s místem plnění v tuzemsku, které jsou poskytovány déle než 12 měsíců zdanitelnému plnění nejpozději k 31.12. roku následujícího po zahájení poskytování služeb (dodání zboží).

Vzhledem k absenci přechodného ustanovení se považuje k 31. 12. zdanitelné plnění za uskutečněné například při dodání komplexního investičního celku (typu např. výrobní linky) pokud k zahájení projektu došlo před rokem 2017. Pokud byl projekt zahájen v červnu 2016 a dle smlouvy o dílo má být výrobní linka předána v červenci 2018, zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné nejpozději dne 31.12.2017 (ve výši provedených prací).

Pokud by byla dlouhodobá zakázka započata v průběhu roku 2017, je nutné sledovat, zda k jejímu vyúčtování dojde před 31.12.2018 – pokud ne, zdanitelné plnění nastane nejpozději dne 31.12.2018 (ve výši provedených prací).

Pokud budete potřebovat další informace, prosím neváhejte kontaktovat Vašeho daňového poradce.

Štítky , ,

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77 (1) copy