Přejít na obsah

Novinky v daních a v navazujících oblastech

ZVÝŠENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 237/2002 Sb., která s účinností od 20. srpna 2022 zvyšuje stravné, na které mají zaměstnanci nárok při pracovních cestách. Standardně dochází k úpravám sazeb vždy od 1. ledna, nicméně pokud podle údajů Českého statistického úřadu dojde v průběhu roku ke zvýšení (či snížení) cen alespoň o 20 %, sazby se příslušným způsobem modifikují.

Následující tabulka zobrazuje výši minimálních sazeb stravného pro podnikatelský sektor:

Sazby pro zaměstnance odměňované platem (tzv. státní sféru) jsou následující:

Současně došlo ke zvýšení průměrné ceny jednoho litru automobilového benzinu 98 oktanů z 40,50 Kč na 51,40 Kč. Tato průměrná cena se používá pro výpočet náhrad cestovních výdajů zaměstnance, který pro pracovní cestu použil své vozidlo a neprokázal skutečnou cenu dokladem o nákupu. Připomínáme, že již v průběhu roku došlo ke zvýšení cen ostatních druhů pohonných hmot. Informace shrnuje následující tabulka:

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy, jakož i zahraniční stravné se nemění.

ZMĚNA MAXIMÁLNÍ VÝŠE TZV. STRAVENKOVÉHO PAUŠÁLU A ZVÝŠENÍ OPTIMÁLNÍ HODNOTY STRAVENKY

V souvislosti se zvýšením cestovních náhrad dochází k úpravě maximální výše peněžitého příspěvku na stravování, který zaměstnavatelé mohou poskytovat svým zaměstnancům (tzv. stravenkový paušál). Stravenkový paušál je do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (pro zaměstnance odměňované platem) osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, z toho důvodu nepodléhá ani odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Dosavadní výše pro rok 2022 činila 80,60 Kč, přičemž od 20. srpna 2022 činí maximální částka osvobozeného stravného 99,40 Kč za jednu směnu.

Ze stejného důvodu dochází rovněž ke zvýšení optimální hodnoty stravenky, kterou zaměstnavatelé mohou poskytovat zaměstnancům jako nepeněžní formu stravování, na 180 Kč.

SLEVY NA POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE ZAMĚSTNÁVAJÍCÍ VYBRANÉ ZAMĚSTNANCE

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.). Smyslem této novelizace je podpořit zaměstnávání vybrané skupiny zaměstnanců, a to prostřednictvím tzv. zkrácených pracovních úvazků (až na jednu výjimku – viz dále).

Mezi vybrané zaměstnance patří mimo jiné:

  • h osoby starší 55 let,
  • h rodiče pečující o dítě mladší 10 let,
  • h studenti,
  • h uchazeči o zaměstnání,
  • h osoby mladší 21 let.

Bude-li zaměstnavatel zaměstnávat vybrané zaměstnance na kratší pracovní dobu (v rozsahu 8 až 30 hodin týdně), bude mu za ně příslušet sleva na pojistném ve výši 5 %. Sazba pojistného na sociální a zdravotní pojištění za tyto zaměstnance tak nebude činit 33,8 % z vyměřovacího základu, nýbrž de facto 28,8 %.

Za osoby mladší 21 let získá zaměstnavatel slevu na pojistném i tehdy, budou-li zaměstnány na jiný než uvedený rozsah pracovního úvazku (tedy například i na plný úvazek).

Pro uplatnění slevy je nutné splnit řadu podmínek, mezi které patří, že vyměřovací základ (hrubá mzda) zaměstnance nesmí být vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy.

Sleva bude příslušet za jednoho zaměstnance vždy jen jednomu zaměstnavateli. Zaměstnavatelé tedy budou záměr uplatňovat slevu oznamovat České správě sociálního zabezpečení a v případě více zaměstnavatelů bude sleva náležet tomu, který podal oznámení jako první.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 2023, prvním obdobím pro uplatňování slevy tedy bude únor 2023.

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ SILNIČNÍ

Jak již jsme informovali v předchozích newsletterech, v letošním roce byla přijata významná novela zákona o dani silniční (zákon č. 16/1993 Sb.). V důsledku této změny od roku 2022 nepodléhají dani osobní automobily, autobusy a nákladní vozidla do 12 tun. V následujícím textu přinášíme stručné shrnutí nové právní úpravy.

Předmětem daně silniční jsou tzv. zdanitelná vozidla. Jedná se o silniční vozidla kategorie N2 a N3 (tj. nákladní vozidla nad 3,5 tuny) a jejich přípojná vozidla O3 a O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice. Některá z těchto vozidel jsou z předmětu daně vyloučena – jedná se například o vozidla kategorie O s kódem druhu karoserie DA (tedy návěsy). Z přípojných vozidel jsou tedy předmětem daně přívěsy (tj. přípojná vozidla tažená ojí), nikoliv návěsy. Přívěs je však osvobozen od daně, pokud poplatník hradí daň za silniční tahač, resp. tahač přívěsů (tj. nákladní vozidlo s kódem druhu karoserie BD).

Poplatníkem daně silniční je nejběžněji ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla. Nově již nejsou poplatníky daně zaměstnavatelé za vozidla použitá zaměstnanci při pracovních cestách.

Výše daně silniční (dříve sazby daně) je nově vymezena v příloze k zákonu o dani silniční. Roční částky daně za každé zdanitelné vozidlo byly oproti předchozí právní úpravě sníženy (výše daně se pohybuje v rozmezí od nuly do 24200 Kč). Pro nákladní vozidla do 12 tun je daň nulová, fakticky tak dani podléhají nákladní vozidla nad 12 tun. Podobně jako v předchozí právní úpravě jsou stanoveny slevy na dani za tzv. kombinovanou dopravu (tj. přepravu zboží v jedné přepravní jednotce – například ve velkém kontejneru – při které se využije také železniční nebo vnitrozemská vodní doprava).

Významným způsobem byla zjednodušena i procesní pravidla týkající se této daně. Nově není nutné hradit v průběhu roku zálohy na daň, celková daň je splatná při podání daňového přiznání (do 31. ledna následujícího roku). Novinkou také je, že v daňovém přiznání se nemusejí uvádět všechna vozidla poplatníka, nýbrž jen zdanitelná vozidla s nenulovou výší daně. Zrušena je také registrační povinnost k této dani s tím, že všem poplatníkům se registrace automaticky ruší (není tedy nutné činit žádné úkony). Poplatník, který hradil zálohy na silniční daň za vozidla, u kterých nevzniká již daňová povinnost, může požádat o vrácení přeplatku na dani, resp. o jeho převedení na úhradu nedoplatku na jiné dani.

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

CLA Global

VGD Česká republika je členem CLA Global, přední světové organizace sdružující nezávislé účetní a poradenské firmy. Díky tomu jsme schopni zajistit naše profesionální služby po celém světě.

CLO logo