Přejít na obsah

Novinky v daních a v navazujících oblastech

NOVINKY V DANI SILNIČNÍ

Zrušení daně silniční pro vozidla do 12 tun

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 142/2022 Sb., který významným způsobem novelizuje zákon o dani silniční (zákon č. 16/1993 Sb.). Hlavní podstatou změny je, že se tato daň ruší pro osobní vozidla, autobusy a nákladní vozidla do 12 tun. Nákladní vozidla nad 12 tun budou dani podléhat i nadále, nicméně dochází ke snížení sazeb daně. Ruší se současně povinnost hradit zálohy na daň, celková roční daň tak bude splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání (do 31. ledna následujícího kalendářního roku). Důsledkem změn je mimo jiné i to, že zaměstnavatelé přestávají být poplatníkem daně za vozidla použitá zaměstnanci při pracovních cestách.

Novela zákona je zpětně účinná pro rok 2022, řadě poplatníků tak zanikne povinnost daň silniční od roku 2022 hradit. Podle přechodných ustanovení novely budou tito poplatníci automaticky odregistrováni, přičemž rozhodnutí o zrušení registrace se vydávat nebude. Doporučujeme všem poplatníkům ověřit zůstatky na osobním daňovém účtu a zažádat o vrácení případného přeplatku na dani silniční, resp. o jeho převedení na úhradu nedoplatku na jiné dani.

O konstrukci a detailech nové právní úpravy daně silniční Vás budeme informovat v dalším newsletteru.

NOVINKY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Změny v daních z příjmů v souvislosti s pomocí Ukrajině

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Smyslem tohoto zákona je zejména umožnit fyzickým i právnickým osobám odečíst si dary poskytnuté v roce 2022 v souvislosti s válkou na Ukrajině od základu daně z příjmů. Součástí schváleného zákona jsou tato opatření v oblasti daní:

 • prodloužení platnosti zvýšeného limitu pro uplatňování darů ve výši 30 % ze základu daně i na rok 2022 (u fyzických osob), resp. na zdaňovací období skončená od 1. března 2022 do 28. února 2023 (u právnických osob). Znamená to tedy, že zvýšený 30% limit, který byl pro odpočet darů aplikován v letech 2020 a 2021, je o jeden rok prodloužen. Zvýšený limit se netýká jen darů na Ukrajinu, ale všech darů, které lze uplatnit jako odpočet od základu daně,
 • rozšíření možnosti uplatnit dary poskytnuté v kalendářním roce 2022 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, a to tak, že:
  • do okruhu možných příjemců darů se zahrnuje i Ukrajina, její územně správní celky a fyzické nebo právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem na území Ukrajiny,
  • do okruhu možných účelů daru je zahrnut účel „podpora obranného úsilí Ukrajiny“. Upozorňujeme, že aby byl dar odčitatelný od základu daně, je stále nutné splnit kombinaci příjemce daru a předepsaného účelu,
 • v roce 2022 mohou odpočet od základu daně v podobě poskytnutých darů uplatnit i fyzické osoby, které jsou daňovými rezidenty Ukrajiny (standardně je toto umožněno jen daňovým rezidentům členského státu Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru). Snížení základu daně je možné za podmínky, že nejméně 90 % příjmů tohoto poplatníka tvoří příjmy ze zdrojů na území České republiky,
 • nepeněžité dary poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině je možné považovat
  za daňově uznatelný výdaj (náklad). Smyslem tohoto opatření je jednak administrativní zjednodušení (náklady na poskytnuté nepeněžité dary není nutné vylučovat z daňového základu a poté je uplatňovat jako odpočet od základu daně), přičemž dále je tato změna výhodná pro subjekty, které mají nízký či dokonce nulový limit pro odpočet darů (týká se tedy zejména ztrátových poplatníků),
 • zákon zavádí rovněž nové osvobození darů poskytnutých v roce 2022, a to:
  • osvobození příjmu zaměstnance ve formě poskytnutého ubytování, je-li poskytnuto zaměstnavatelem jak zaměstnanci, tak jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území Ukrajiny z důvodu, že tento rodinný příslušník opustil Ukrajinu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem,
  • osvobození daru poskytnutého za účelem obranného úsilí Ukrajiny. Důsledkem tohoto opatření zejména je, že je-li dar poskytnut českým daňovým rezidentem daňovému nerezidentovi (například subjektu z Ukrajiny) za tímto účelem, není nutné z poskytnutého daru odvádět tzv. srážkovou daň.

Ve věci dalších daňových důsledků týkajících se válečného konfliktu na Ukrajině je v současné době projednáván příspěvek na Koordinační výbor (mezi zástupci Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců České republiky), o jehož závěrech Vás budeme informovat.

Změny v daních z příjmů v souvislosti se zrušením části daně silniční

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 142/2022 Sb., jehož hlavní částí je zrušení daně silniční pro některá vozidla. Zákon ale obsahuje i novelu zákona o daních z příjmů, jejímž cílem je podpora elektromobility. Byla schválena tato opatření:

 • zkrácení doby daňového odpisování dobíjecích stanic pro elektromobily z 10 na 5 let – nově jsou dobíjecí stanice zatříděny do 2. odpisové skupiny. V souladu s přechodnými ustanoveními novely je možné již odpisované dobíjecí stanice, které byly doposud odpisovány v 3. odpisové skupině, přeřadit do 2. odpisové skupiny a odepsat je tak rychleji,
 • dochází rovněž ke snížení ocenění nepeněžního příjmu v případě bezplatného poskytnutí tzv. nízkoemisního motorového vozidla (zejména elektromobil a tzv. plug-in hybrid) zaměstnanci pro soukromé účely na 0,5 % vstupní ceny vozidla včetně DPH. Tato změna znamená, že zaměstnanci, kterému bude od 1. července 2022 bezplatně poskytnuto toto nízkoemisní motorové vozidlo i k soukromým účelům, budou ke mzdě „přidaňovány“ poloviční částky ve srovnání se „standardními“ vozidly. Změna je účinná zpětně pro celý rok 2022, tedy zaměstnancům, kterým byla poskytnuta nízkoemisní vozidla v prvním pololetí, vznikne po skončení roku přeplatek na dani.
Připravované změny v daních z příjmů s předpokládanou účinností od roku 2023

Ministerstvo financí předložilo do tzv. vnějšího připomínkového řízení návrh novel daňových zákonů, mimo jiné i zákona o daních z příjmů. Bude-li návrh schválen, mělo by dojít zejména k těmto změnám:

 • od roku 2023 bude rozšířen okruh podnikajících fyzických osob, které budou moci uplatnit paušální daň, a to tak, že limit příjmů ze samostatné činnosti bude zvýšen na 2 mil. Kč (doposud mohou paušální daň uplatňovat poplatníci s příjmy do 1 mil. Kč). Předpokládá se zavedení tří pásem paušálního režimu, které se budou odlišovat výší celkových příjmů poplatníka. Těmto pásmům bude přiřazena odlišná výše paušální měsíční platby – předpokládá se cca 6,5 tis. Kč, 16 tis. Kč a 26 tis. Kč měsíčně,
 • bude prodloužena platnost tzv. mimořádných odpisů, díky kterým je možné nový majetek, který je zatříděn do 1. nebo 2. odpisové skupiny, odepsat rychleji (během 12, resp. 24 měsíců). Mimořádné odpisy bylo možné uplatňovat u majetku pořízeného v letech 2020 a 2021, přičemž by mělo dojít k jejich prodloužení i na nově pořízený majetek v letech 2022 a 2023.

Návrh zákona obsahuje i další (pro poplatníky výhodné) změny, o nichž Vás budeme informovat v průběhu jeho schvalování v legislativním procesu.

NOVINKY V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY A VE SPOTŘEBNÍCH DANÍCH

Přechodné snížení spotřební daně na pohonné hmoty

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 131/2022 Sb. vyhlášena novela zákona o spotřebních daních, která na období od 1. června 2022 do 30. září 2022 snižuje spotřební daň z motorové nafty a bezolovnatého benzinu o 1,50 Kč na jeden litr. V návaznosti na toto snížení se rovněž dočasně snižují vratky části spotřební daně z motorové nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě (tzv. zelená nafta).

V důsledku této změny by mělo dojít ke snížení prodejní ceny jednoho litru pohonné hmoty o cca 1,80 Kč (včetně DPH).

Přezkum zákonnosti rozhodnutí ministryně financí týkající se prominutí DPH u elektrické energie a plynu

Ministerstvo financí zahájilo přezkumné řízení, jehož předmětem je rozhodnutí bývalé ministryně financí týkající se prominutí daně z přidané hodnoty u elektrické energie a plynu v měsících listopadu a prosinci 2021. Podstatou přezkumu je ověřit, zda rozhodnutí bylo vydáno v souladu se zákonným zmocněním. Teoretickým výsledkem přezkumu může být i zrušení rozhodnutí. Samotné zahájení přezkumného řízení však zatím nemá žádný vliv na povinnosti plátců DPH.

Připravované změny v dani z přidané hodnoty s předpokládanou účinností od roku 2023

Součástí návrhu novel daňových zákonů, které byly ministerstvem financí předloženy do tzv. vnějšího připomínkového řízení, je i novela zákona o dani z přidané hodnoty. Bude-li návrh schválen, mělo by s účinností od roku 2023 dojít ke zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci za plátce DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč (obrat se posuzuje za jakékoliv období 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Ministerstvo financí předpokládá, že uvedená změna se dotkne cca 105 tis. plátců DPH, kteří se tak budou moci odregistrovat.

Návrh počítá mimo jiné také se snížením pokut týkajících se kontrolních hlášení pro některé (drobné) plátce DPH a dále s prodloužením lhůty pro reakci na výzvu správce daně týkající se opravy údajů v již podaném kontrolním hlášení.

PARAMETRICKÉ ZMĚNY

Zvýšení náhrady za pohonné hmoty

S účinností od 14. května 2022 došlo ke zvýšení průměrné ceny jednoho litru automobilového benzinu 95 oktanů z 37,10 Kč na 44,50 Kč. Současně došlo ke zvýšení průměrné ceny jednoho litru motorové nafty z 36,10 Kč na 47,10 Kč. Tyto průměrné ceny se používají pro výpočet náhrad cestovních výdajů zaměstnance, který pro pracovní cestu použil vozidlo a neprokázal skutečnou cenu dokladem o nákupu. Připomínáme, že již od 12. března 2022 došlo ke zvýšení průměrné ceny jedné kilowatthodiny elektřiny z 4,10 Kč na 6 Kč.

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

CLA Global

VGD Česká republika je členem CLA Global, přední světové organizace sdružující nezávislé účetní a poradenské firmy. Díky tomu jsme schopni zajistit naše profesionální služby po celém světě.

CLO logo