Přejít na obsah

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Vážení klienti,
po čase se na Vás obrací kolegové z VGD Legal, právní divize naší multi-disciplinární poradenské společnosti, s novinkami z práva obchodních společností. Věnujte prosím pozornost připojenému textu, opět došlo k mírnému zemětřesení na české korporátní scéně a nemělo by zůstat bez Vašeho povšimnutí, protože ovlivní život Vaší obchodní společnosti a bude vyžadovat aktivní změny ve Vašich společenských smlouvách a zápisech v obchodním rejstříku.

Od 1. června 2021 vstupuje v účinnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů a zároveň dojde ke zrušení části páté zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, kde byla původní úprava zápisu skutečného majitele upravena. Právnické osoby s výjimkami vyčtených v zákoně mají od 1. června 2021 povinnost nechat zapsat do evidence skutečných majitelů svého skutečného vlastníka. Tato povinnost v českém právu existuje již od roku 2018, avšak tato původní úprava neobsahovala žádné sankce pro ty osoby, které svého ultimátního vlastníka zapsat nenechaly. To se ovšem s příchodem nového zákona zásadně změní, stejně jako povaha evidence. Ta se stane od prvního června částečně veřejnou.

Kdo je skutečným majitelem podle nového zákona

Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem prospěchu vzniklého z činnosti společnosti nebo osobou s koncovým vlivem v konkrétní právnické osobě. Pro případ, kdy se nepodaří v rámci struktury právnických osob vyhledat skutečného majitele, nabízí se zapsání takzvaného náhradního skutečného majitele, kterým zpravidla bude osoba ve vrcholném vedení obchodní korporace.

Lhůty a automatický průpis

Na některé obchodní korporace, které neprovedly do doby účinnosti nového zákona žádný zápis skutečného majitele do evidence, se bude nově vztahovat takzvaný automatický průpis (tj. právnická osoba nebude povinna činit žádné úkony vůči rejstříkovému soudu, pouze si zápis v evidenci zkontroluje, zda odpovídá realitě). Půjde však pouze o ty společnosti, jejichž skutečný majitel je evidentní z obchodního rejstříku (například jednočlenné s.r.o. apod.). Automatický průpis proběhne bez jakýchkoliv poplatků. Je zde však třeba zdůraznit, že není zcela
jasné, jak bude automatický průpis ihned po spuštění nového systému fungovat, a tak doporučujeme veřejné nahlížení do evidence průběžně kontrolovat.

Ostatní právnické osoby, které nemají zapsaného žádného skutečného majitele a automatický průpis se na ně vztahovat nebude (například akciové společnosti apod.) mají povinnost bez zbytečného odkladu (právní praxí vykládáno jako 5 pracovních dní) zápis provést.

Ty společnosti, které splnily povinnost zapsání skutečného majitele podle předchozí právní úpravy řádně a včas, tj. do 1. ledna 2019, případně společnosti vzniklé po 1. lednu 2018 do 15 dní od svého vzniku, budou mít od 1. června 2021 6 měsíců na kontrolu a případnou nápravu stavu v evidenci, a to bez povinnosti zaplatit soudní poplatek.

Pro ostatní společnosti (a to i pro ty, které zápis sice provedly, ale nikoliv včas) platí, že zápis v evidenci musí bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případně napravit, a to i s povinností zaplatit soudní poplatek.

Soudní poplatek

Soudní poplatek se nově zvyšuje na 4.000 Kč, pokud bude zápis provádět rejstříkový soud, případně 2.500 Kč, pokud bude zápis provádět notář.

Sankce za nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele

Nově se zavádí i sankce za nesplnění povinnosti zapsání skutečného majitele do evidence. Nesplnění povinnosti může být zaprvé kvalifikováno jako přestupek společnosti, za který hrozí pokuta až do výše 500.000 Kč a zároveň má nesplnění povinnosti vliv na práva skutečného majitele. Skutečný majitel bude mít pozastavená svá hlasovací práva v konkrétní společnosti a společnost nebude moci vyplatit skutečnému majiteli podíl na zisku.

Určitost vymezení předmětu podnikání či předmětu činnosti

Dne 12. května 2021 vydal Nejvyšší soud České republiky zásadní rozhodnutí pod sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 týkající se určitosti vymezení předmětu podnikání či předmětu činnosti v zakladatelském právním jednání obchodních korporací (stanovách, společenské smlouvě apod.). Dle rozhodnutí soudu je zakladatelské právní jednání obchodní korporace s nedostatečnou identifikací oborů činnosti pro živnost volnou (tj. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) neurčitým právním jednáním a je proto z důvodu neurčitosti zdánlivé a tedy se k němu nepřihlíží. Mimo jiné nově rejstříkový soud nezapíše předmět podnikání společnosti spočívající v živnosti volné do obchodního rejstříku, pokud není v zakladatelském právním jednání uvedena jejich konkretizace v podobě jednotlivých oborů činnosti.

Možné následky neúplnosti zakladatelského právního jednání

Přestože se soud ve svém rozhodnutí ke konkrétním následkům neúplnosti zakladatelských právních jednání nevyjádřil, je možné vycházet z obecných následků nicotnosti právních jednání. Nicotné, neboli zdánlivé právní jednání vůbec nezakládá právní účinky. Ve vztahu k obchodním korporacím lze zmínit například povinnost statutárních orgánů jednat s péčí řádného hospodáře, která se vztahuje právě ke konkrétnímu předmětu podnikání či činnosti obchodní korporace. Porušil-li by statutární orgán tuto svou povinnost ve vztahu k předmětu podnikání či činnosti, který je v zakladatelském právním jednání identifikován neurčitě, a tedy je toto ustanovení zdánlivé, lze si jen těžce představit situaci, kdy by mohla společnost po statutárním orgánu vymáhat škodu, kterou statutární orgán způsobil, pokud společnost neměla striktně vzato řádně ujednaný předmět podnikání, a tedy neměla ani legitimní podklad pro získání živnostenského oprávnění.

Pokud by shora uvedený (nevyhovující) zápis předmětu podnikání společnosti byl jediným, který má společnost zapsaný v obchodním rejstříku, neplní společnost požadavky zákona na uvedení určitého předmětu podnikání v obchodní rejstříku. V takovém případě rejstříkový soud společnost vyzve k nápravě a v krajním případě, pokud společnost nevyhoví výzvě soudu, nařídí zrušení společnosti s likvidací.

Vztah k identifikaci obchodních závodů podnikatele

Mimo souvislost s výše uvedeným rozhodnutím lze dostatečné vymezení předmětu podnikání či činnosti obchodní korporace v zakladatelských právních jednáních doporučit i z důvodů jasnější identifikace jednotlivých obchodních závodů podnikatele. Podnikatel může mít více obchodních závodů a každý obchodní závod se může zabývat jinou činností. Pokud by podnikatel pojal záměr jeden ze svých obchodních závodů prodat, je vhodnější prodat obchodní závod, u kterého je možné snadněji identifikovat, jakou činností se zabývá.

Jak s nápravou?

Naše poradenská skupina je připravena Vám s nápravou pomoci a zápis v obchodním rejstříku, evidenci skutečných majitelů a nedostatek společenské smlouvy pro Vás odstranit, resp. napravit. Nabízené služby obsahují konzultaci s právníkem ohledně nápravy, změnu společenské smlouvy, provedení zápisu v evidenci skutečných majitelů a provedení příslušného zápisu v obchodním rejstříku. Pokud se nám rozhodnete udělit plnou moc, pak vše provedeme za Vás.

Štítky , ,

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

CLA Global

VGD Česká republika je členem CLA Global, přední světové organizace sdružující nezávislé účetní a poradenské firmy. Díky tomu jsme schopni zajistit naše profesionální služby po celém světě.

CLO logo