Přejít na obsah

Promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením

Dosud bylo možné prominout pokuty související s kontrolním hlášením ve výši 10, 30 a 50 tisíc kč pouze ze zdravotních důvodů nebo z důvodů živelní pohromy.

Dne 6.3.2017 došlo k novelizaci pokynu D-29, který rozšířil okruh tzv. ospravedlnitelných důvodů. Nově je možné podle důvodu č. 11 resp. 12 požádat o prominutí pokut bez uvedení důvodu pokud:

  • k pochybení došlo v roce 2016 (lze požádat o prominutí až dvou pokut)
  • k pochybení došlo nebo dojde v roce 2017 (lze požádat o prominutí jedné pokuty)

Podmínkou pro prominutí je, že plátce (v případě právnické osoby i jakýkoli člen jejího statutárního orgánu) v posledních 3 letech závažným způsobem neporušil daňové nebo účetní předpisy (více viz. bod II.2.A pokynu D-29).

Žádost o prominutí podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 1 tis. Kč.

Daňový balíček

Dne 4.4.2017 Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček, jehož nejvýznamnější změny uvádíme níže. Tyto změny musí ještě podepsat prezident České republiky a jejich účinnost nastane 15. dnem po vyhlášení se Sbírce zákonů. Situaci budeme dále sledovat a o nabytí účinnosti výše popsaných změn Vás budeme informovat v některém z následujících News.

Daň z příjmů

  • zvýšení slevy na 2. dítě ze 17.004 Kč na částku 19.404 Kč a na třetí dítě z 20.604 Kč na částku 24.204 Kč
  • snížení absolutních limitů pro fyzické osoby, které uplatňují výdaje procentem z příjmů Od roku 2018 dojde ke snížení těchto limitů na polovinu. Například poplatník uplatňující výdaje ve výši 60% příjmů bude moci uplatnit maximálně 600 tis. Kč (nyní je limit 1.200 tis. Kč). Zároveň je zrušen zákaz uplatnění daňového zvýhodnění na děti a slevy na manžela/lku. Dle přechodných ustanovení může poplatník dobrovolně postupovat dle nového ustanovení již za rok 2017.

DPH

  • V případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je obecná povinnost přiznat daň z této úplaty (zálohy). Nově tato povinnost nevznikne, pokud nebude známo s určitostí samotné zdanitelné plnění.
  • Nově vzniká povinnost k úpravě odpočtu daně v případě zničení, ztráty či odcizení dlouhodobého majetku, které není řádně doloženo.
  • Režim přenesení daňové povinnosti je rozšířen také na dodání zboží poskytovaného jako záruka a dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli.
  • Je stanoveno, že náklady na nařízení daňové exekuce a za výkon prodeje činí 2 % z dlužné částky, nejméně 20 EUR a nejvýše 20.000 EUR.

Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí

Rádi bychom Vás upozornili, že dne 31.5.2017 je splatná daň z nemovitých věcí.

Evropská Unie

Velká Británie oznámila od 1. 4. 2017 snížení korporátní daně na 19 %, od roku 2020 pak plánuje snížení na 17 %.

Daňový řád

Komora daňových poradců ČR nesouhlasí s připravovanou novelou Daňového řádu, která zásadním způsobem prolamuje mlčenlivost daňových poradců, advokátů a notářů. Stejné stanovisko zaujímá Česká advokátní komora, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. K novele bylo ukončeno připomínkové řízení.

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.