Přejít na obsah

Souhrn novinek v daních a účetnictví za 1. čtvrtletí 2022

Účetní a daňové souvislosti války na Ukrajině

Zaměstnávání občanů Ukrajiny

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 66/2022 Sb., na základě kterého mají ukrajinští uprchlíci, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana (speciální vízum), volný vstup na trh práce. Znamená to tedy, že mohou být zaměstnáni, aniž by jim byla vydána tzv. modrá karta nebo povolení k zaměstnání. Finanční správa upozornila, že z daňového pohledu budou tito uprchlíci ve valné většině případů považováni za daňové rezidenty Ukrajiny, z tohoto důvodu tedy nebudou moci uplatňovat veškeré slevy na dani a daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Projednávané změny v daních z příjmů v souvislosti s pomocí Ukrajině

V parlamentu bylo zahájeno projednávání návrhu zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s válkou na Ukrajině (sněmovní tisk č. 173). Bude-li tento návrh schválen, bude umožněno fyzickým i právnickým osobám odečíst si dary poskytnuté v roce 2022 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem od základu daně z příjmů. Součástí návrhu zákona je také prodloužení platnosti zvýšeného limitu pro uplatňování darů ve výši 30 % ze základu daně i na rok 2022 (tento zvýšený limit byl aplikován v letech 2020 a 2021).
V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že poskytování hmotných darů může být spojeno s povinností odvést daň z přidané hodnoty z poskytnutého plnění.

Účetní souvislosti války na Ukrajině

Všechny účetní jednotky by měly zvážit, jaký dopad má vojenský konflikt na Ukrajině, resp. navazující sankce vůči některým zemím na informace uváděné v jejich účetní závěrkách. Důvodem může být pokles hodnoty finančních či nefinančních aktiv, přerušení obchodních vztahů, nedostatek pracovních sil apod. Z hlediska sestavování účetních závěrek za období končící před 24. únorem 2022, tj. před invazí ruských vojsk na Ukrajinu, se z účetního pohledu jedná o tzv. neupravující událost po rozvahovém dni, jejíž negativní důsledky by měly být okomentovány v příloze v účetní závěrce. V případě, že by v důsledku ozbrojeného konfliktu byla ohrožena samotná existence účetní jednotky, je nezbytná i úprava hodnot aktiv a dluhů v těchto účetních závěrkách.

Novinky v dani silniční a v dani z přidané hodnoty

Zvažované zrušení daně silniční a prominutí záloh na daň splatných v roce 2022

Vláda České republiky informovala o svém záměru předložit do legislativního procesu návrh novely zákona o dani silniční, jejímž cílem bude zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun. Pokud bude návrh schválen, mělo by dojít ke zrušení zpětně pro celý rok 2022. Mimo jiné z tohoto důvodu bylo ministrem financí vydáno rozhodnutí o prominutí záloh na daň silniční, které jsou splatné v roce 2022. Zálohy na tuto daň tak není nutné v roce 2022 hradit, poplatníci daně silniční pak za vozidla nad 12 tun uhradí daň jednorázově až při podání daňového přiznání za rok 2022.

Prominutí úroků z prodlení za pozdní platbu daně z přidané hodnoty u přepravců

Ministr financí vydal rozhodnutí, kterým se promíjí úrok z prodlení, resp. úrok z posečkané částky za pozdní úhradu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období únor až srpen 2022 plátcům DPH, jejichž nadpoloviční část příjmů pochází z podnikání v oblasti dopravy. Prominutí platí za situace, že dlužná daň bude uhrazena do konce října 2022. Podmínkou pro prominutí úroků dále je, že plátce daně při podání daňového přiznání za dotčená zdaňovací období oznámí správci daně, že se na něj podmínky rozhodnutí vztahují.

Novinky v účetnictví

Nová interpretace Národní účetní rady

Národní účetní rada přijala na svém lednovém zasedání novou interpretaci I-47 Přijaté zálohy v cizí měně. Tato interpretace doplňuje již dřívější I-43 Poskytnuté zálohy v cizí měně. Podstatou obou interpretací je, že k přijatým a poskytnutým zálohám v cizích měnách nevznikají kurzové rozdíly.

Zveřejňování účetních závěrek prostřednictvím správce daně

Většina obchodních korporací může své účetní závěrky poprvé za rok 2021 zveřejnit prostřednictvím finančního úřadu. O zveřejnění lze správce daně požádat v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob. Nový způsob zveřejňování není povinný, i nadále je tak možné doručit účetní závěrku ke zveřejnění přímo rejstříkovému soudu (například datovou schránkou).

Práce na novém zákonu o účetnictví

V současné době stále pokračují práce na novém zákonu o účetnictví. V průběhu 1. čtvrtletí 2022 byly ministerstvu financí předloženy poslední poznámky odborných a profesních organizací. K návrhu nového zákona o účetnictví by mělo v dohledné době proběhnout oficiální připomínkové řízení a poté by měl být předložen Vládě České republiky (předpokládá se koncem druhého čtvrtletí). V případě úspěšného legislativního procesu by měl nový zákon nabýt účinnosti začátkem roku 2024. Předpokládá se řada změn, mimo jiné možnost vést účetnictví v tzv. funkční měně (tj. mj. v eurech nebo dolarech).

Parametrické změny

Zvýšení náhrady za 1 kilowatthodinu elektřiny

S účinností od 12. března 2022 došlo ke zvýšení průměrné ceny jedné kilowatthodiny elektřiny z 4,10 Kč na 6 Kč. Tato průměrná cena se používá pro výpočet náhrad cestovních výdajů zaměstnance, který pro pracovní cestu použil elektromobil a který neprokázal skutečnou cenu dokladem o nákupu. Průměrné ceny ostatních pohonných hmot vyhlášené na rok 2022 zůstávají zatím beze změny.

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

CLA Global

VGD Česká republika je členem CLA Global, přední světové organizace sdružující nezávislé účetní a poradenské firmy. Díky tomu jsme schopni zajistit naše profesionální služby po celém světě.

CLO logo