Přejít na obsah

VGD News duben 2018

1 Transferové ceny

Transferové ceny (převodní ceny) označují ceny uplatňované u transakcí mezi dvěma ekonomicky či personálně spojenými subjekty. Transakce mezi spojenými osobami v rámci lokálních, nebo dokonce nadnárodních společností ovlivňují výsledky hospodaření a může docházet k ovlivnění daňové povinnosti zúčastněných stran. Dle požadavků českých daňových zákonů by tyto ceny měly být stanoveny v obvyklé výši, tj. ve stejné výši, jako by byly sjednávány mezi nezávislými subjekty (jedná se o princip tržního odstupu).

Zda je výše definovaný princip dodržován, je kontrolováno správcem daně v rámci daňových kontrol. Česká daňová správa ve své výroční správě uvádí četnosti kontrol, které se zaměřují na dodržování principu tržního odstupu, respektive správné nastavení politiky převodních cen mezi spojenými osobami, přičemž z uvedených dat vyplývá, že se celkový počet kontrol i výše doměřené daně meziročně zvyšují. V případě, kdy se aplikované transferové ceny liší od cen sjednaných nezávislými subjekty, a když poplatník není schopen rozdíl mezi danými cenami uspokojivě doložit, správce daně upraví základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl a doměří daň.

V roce 2016 proběhlo cca 900 kontrol, což je nárůst v porovnání se situací před rokem o více než 10 %.

RokDoměřená daň v KčZvýšení základu daně v KčSnížení daňové ztráty v Kč
201371 759 104336 386 414131 267 918
201459 402 410259 612 320244 221 586
2015446 263 3772 431 935 440390 970 153
2016886 116 2524 783 203 8028 502 980 932

Mezi typické příklady transakcí, které jsou sjednávány mezi spojenými osobami (v rámci skupiny spojených osob) a mezi nejčastější transakce, na které se zaměřují finanční úřady při daňové kontrole, patří:

 • Transakce s hmotným majetkem – nákup, prodej, nájem a pronájem
 • Transakce s nehmotným majetkem – sdílení nákladů na logo, nákladů na výzkum a vývoj využívané ve skupině podniků, ocenění licencí
  a licenčních poplatků
 • Poskytování služeb – poskytování podpůrných vnitroskupinových služeb (účetnictví, daňové služby, public relations, personální služby, atd.), sdílení nákladů na servisní střediska ve skupině (celá škála služeb), poskytování manažerských a odborných konzultačních služeb
 • Financování ve skupině – poskytování půjček a úvěrů, podřízený dluh, dluhopisy, cashpooling a jiné formy financování
 • Poskytování záruk a jiných forem zajištění

2 Legislativní rámec pro převodní ceny

Převodními cenami se zabývá Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, kde ustanovení §23 odst. 7 uvádí: „Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku.“

Dále jsou v rámci tohoto odstavce definovány také spojené osoby: „Spojenými osobami se pro účely tohoto zákona rozumí

a) kapitálově spojené osoby, přitom

 1. jestliže se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami přímo kapitálově spojenými,
 2. jestliže se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob; a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, jsou všechny tyto osoby vzájemně osobami kapitálově spojenými,

b) jinak spojené osoby, kterými jsou osoby

 1. kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,
 2. kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,
 3. ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou,
 4. blízké,
 5. které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.“

Pro problematiku převodních cen je předmětná i Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD), která byla zpracována v roce 1995 a následně v roce 1997 dopracována. V roce 2017 byla tato směrnice aktualizována. Úkolem dané směrnice je sjednotit postupy daňových správ a sdružených podniků při řešení případů týkajících se převodních cen,
minimalizovat konflikty mezi nimi a předcházet nákladným soudním sporům, atd. Principy směrnice nejsou přímo zakotveny v českých daňových zákonech. Její závaznost však plyne ze skutečnosti, že Česká republika je signatářem mnohostranné mezinárodní Vídeňské úmluvy o smluvním vztahu.

3 Rizika chybně nastavených či chybně zdokumentovaných transferových cen při daňové kontrole

3.1 Důkazní břemeno

V případě daňové kontroly leží důkazní břemeno primárně na straně poplatníka, který je povinen předložit veškeré důkazy za účelem prokázání skutečnosti, že jsou ceny sjednané mezi spojenými osobami v souladu s principem tržního odstupu. Podle předběžných informací by mělo být v novele zákona o daních obsaženo také ustanovení, které by určovalo povinnost mít zpracovanou dokumentaci týkající se transferových cen předem.

Pokud kontrolovaný subjekt předloží správci daně dokumentaci převodních cen, přechází důkazní břemeno na správce daně, který může danou dokumentaci rozporovat prostředky stejné právní váhy, tedy většinou vlastní obdobnou analýzou, dokumentací či znaleckým posudkem. Správce daně však musí především přesně doložit, v čem se uvedené ceny dle jeho názoru liší od cen obvyklých, respektive od cen, které jsou realizované mezi nezávislými subjekty.

Navíc u daňové kontroly ze strany daňových autorit daňový subjekt musí prokázat, že úplata byla společností skutečně poskytnuta jako protihodnota za skutečné plnění. Neunese-li daňový subjekt takto koncipované důkazní břemeno, je správce daně oprávněn daň doměřit.

3.2 Odpovědnost členů statutárního orgánu

Příklad akciová společnost:

Představenstvo akciové společnosti by mělo především řádně vést účetnictví společnosti, sestavit a následně také zveřejnit výroční zprávu společnosti pojednávající o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku. Z porušení pak vyplývá riziko související s náhradou škody, kterou členové představenstva způsobili společnosti.

Dojde-li k porušení povinnosti členem představenstva, může být pro takového člena představenstva vyvozována i trestněprávní odpovědnost dle ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

a) Porušování povinnosti při správě cizího majetku a péče řádného hospodáře lze trestat i odnětím svobody. Zde je nutné upozornit na fakt, že pojem řádný hospodář spadá do kategorie tzv. neurčitých právní pojmy, které postrádají zákonné definice, jejichž význam je dotvářen pouze judikaturou soudů.

b) V případě neschopnosti prokázat náklady spojené s úhradou za služby může dojít k porušení § 240 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku z titulu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a rovněž i toto porušení lze trestat i odnětím svobody.

4 Poskytované služby VGD jako obrana společnosti oproti výše uvedeným rizikům

 • vypracování (nebo asistence při přípravě) transfer pricingové dokumentace (dokumentace převodních cen – Local file, Master file) včetně jejich pravidelných periodických aktualizací,
  • A to v reakci na ustanovení Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – „Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl.“,
 • vypracování (nebo asistence při přípravě) srovnávacích studií (benchmarking) anebo příprava srovnávacích analýz za využití externích placených databází (např. TP Catalyst, kterou využívá také správce daně v ČR)
  • na základě pořízené ON-LINE licence k používání databáze „TP Catalyst“ (nadstavba databáze Amadeus) – https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/catalyst/tp-catalyst, pro sekce „ Very Large, Large and Medium companies europewide“ (sestávající cca z 3,5 mil. evropských spol.) – obsahuje finanční/účetní data o srovnatelných nezávislých společnostech. Vyhledávat je možné na základě aktuálního neustále doplňovaného stavu podle toho, jak jednotlivé společnosti zveřejňují své účetní závěrky, tak retrospektivně – což slouží k simulaci a obhajobě stavu, jaký reálně na trhu existoval v minulosti, resp. např. také pro potřeby tzv. „defence file“ (zpět cca maximálně do roku 2008).,
 • vypracování (nebo asistence při přípravě) expertních ocenění v oblasti převodních cen nebo posouzení dodržení principu tržního odstupu ve vztahu k současným nebo plánovaným transakcím se spojenými osobami,
 • vypracování (nebo asistence při přípravě) posouzení správnosti vnitropodnikových dohod a smluv z daňového pohledu – vypracování / revize smluvní dokumentace u skupinových transakcí,
 • asistence v průběhu kontrol převodních cen zahájených finanční správou a vypracování „obranného dokumentu“ (tzv. defence file) v případě daňové kontroly,
 • zhodnocení základních rizik souvisejících s převodními cenami,
 • detailní revize převodních cen, revize již existujících dokumentací (Master file a Local file),
 • nastavení či revize systému převodních cen,
 • poradenství v oblasti nehmotného majetku, financování,
 • poradenství v oblasti alokace zisku stálých provozoven,
 • školení zaměstnanců finančního oddělení / controllingu na problematiku rizik v oblasti nastavení převodních cen

5 Další služby poskytované VGD v souvislosti s užíváním placených externích databází a jejich výstupů:

 • analýza odvětví – např. identifikace obvyklé marže a vývoje na trhu, porovnání vybraného subjektu s tzv. peer group, porovnání výkonnosti subjektu apod.,
 • finanční analýzy subjektu, včetně porovnání se srovnatelnými společnostmi, a to v rámci České republiky a Evropy,
 • srovnávací studie subjektu (benchmarking) v různých ekonomických ukazatelích, a to v rámci České republiky a Evropy,
 • vypracování plánu budoucího hospodaření vybraného subjektu pro účely vyjednávání s bankou nebo jinými finančními institucemi na základě vývoje identifikovaných srovnatelných společností,
 • ekonomická analýza subjektu včetně rozboru klíčových ukazatelů a identifikace úzkých míst na základě vývoje identifikovaných srovnatelných společností,
 • zpracování podnikatelského záměru subjektu na základě vývoje identifikovaných srovnatelných společností,
 • zpracování zakladatelského rozpočtu na základě vývoje identifikovaných srovnatelných společností,
 • revize kalkulací, sestavení kalkulačních vzorců a poradenství v oblasti manažerského účetnictví na základě vývoje identifikovaných srovnatelných společností.

 

V případě zájmu o jakoukoli z výše uvedených služeb, a to i jen pro případnou konzultaci, se neváhejte obrátit na náš znalecký ústav VGD Appraisal, s.r.o., Ing. Dagmar Dušková, dagmar.duskova@vgd.eu.

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77 (1) copy