Přejít na obsah

VGD News říjen 2017

Zákon o daních z příjmů

Dne 18.8.2017 nabyl účinnosti zákon č. 246/2017, o evropských politických stranách a evropských politických nadacích. Jeho součástí je také změna zákona o daních z příjmů. Fyzické nebo právnické osoby si mohou od základu daně z příjmů fyzických resp. právnických osob odečítat dary evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím. Příspěvky přijaté evropskými politickými stranami, resp. nadacemi jsou od daně z příjmů osvobozeny.

Od 1.9.2017 s účinností po celý rok 2017 se bezúplatný odběr krvetvorných buněk oceňuje částkou 20.000 Kč za jeden odběr a bezúplatný odběr krve se zvyšuje z 2.000 na 3.000 Kč. Tyto částky je možné uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017, případně v ročním zúčtování daně za závislé činnosti za rok 2017 a není podstatné, zda k odběru došlo před nebo po 1.9.2017. Od 1.1.2018 se zvyšuje daňové zvýhodnění na první dítě z 13.404 Kč na 15.204 Kč.

Minimální mzda od 1.1.2018

Vláda dne 21.8.2017 schválila novelizaci prováděcího nařízení č. 567/2006 Sb., která od 1.1.2018 zvyšuje minimální mzdu na 12.200 Kč (v letošním roce 11.000 Kč). Tato novelizace bude vyhlášena ve Sbírce zákonů v průběhu září. Od výše minimální mzdy se odvozuje např. uplatnitelné maximum daňové slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení, hranice dosažených příjmů pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů apod. Platba minimálního pojistného na zdravotní pojištění se od 1.1.2018
zvyšuje na 1.647 Kč (v letošním roce 1.485 Kč). Současně s minimální mzdou budou zvýšeny také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Novela zákona o státní sociální podpoře

Od 1.1.2018 nabývá účinnosti novela zákona o státní sociální podpoře č.200/2017 Sb. V rámci této novely dochází  ke změnám v čerpání a výši rodičovského příspěvku a zvyšují se přídavky na děti.

Přestupky

Dne 1. 7. 2017 nabývají účinnosti významné změny v oblasti přestupkového práva. Jedná o zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon 251/2016 Sb., o některých přestupcích. V souvislosti s tím proběhla také novelizace širokého okruhu zákonů, včetně účetních a daňových zákonů.

Zákon o omezení plateb v hotovosti – nově lze právnické a podnikající osobě udělit při přestupku pokutu až do výše 5.000.000,- Kč. Dosud to mohlo být maximálně 500.000,- Kč.

Zákon o evidenci tržeb – jsou zde uvedena zcela nová ustanovení o přestupcích, podle kterých lze udělit pokutu až do výše 500.000,- Kč. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení – nově se OSVČ například dopustí přestupku, pokud nepodá řádný nebo opravný přehled o příjmech a výdajích, případně nedoloží skutečnost, že jí zpracovává přiznání daňový poradce. Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč.

Stravenky

V rámci novely zákonů v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku zřejmě byla schválena ve 3. čtení v poslanecké sněmovně novela zákona o daních z příjmů, která omezuje osvobození příjmu zaměstnance v případě využití stravovacích poukázek. Nově je stanovena povinnost zaměstnavatele uzavřít s vydavatelem stravovacích poukázek písemnou smlouvu o tom, že stravovací poukázky budou použitelné pouze v rámci zajištění závodního stravování.

Evidence skutečných majitelů

Od 1. 1. 2018 je stanovena povinnost evidence skutečných majitelů právnických osob ve veřejném rejstříku. Údaje nebudou běžně přístupné pro veřejnost, nicméně okruh osob, které mohou výpis z této evidence získat je velmi široký.

23. 8. 2017 vypsalo ministerstvo spravedlnosti zakázku na registr skutečných vlastníků s předpokládaným plněním 5. 9. 2017, s požadavkem, aby systém fungoval od 1. 1. 2018.

Nemocenské pojištění

Od 1. 1. 2018 dojde ke zvýšení dávek při dlouhodobé nemoci.

Od 1. 2. 2018 bude zavedena nová dávka nemocenského pojištění – otcovská poporodní péče. Dávka bude poskytována po dobu 7 dní kdykoliv v období prvních 6 týdnů od narození dítěte.

Zřejmě od poloviny roku 2018 bude zavedena dávka dlouhodobého ošetřovného v případě náhlé nemoci či úrazu rodinného příslušníka. Dávka bude moci být vyplácena až 90 dní. Zaměstnavatel může poskytnutí pracovního volna odmítnout, pokud pro to má vážné provozní důvody a tyto důvody zaměstnanci písemně sdělí. V ostatních případech bude povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Po dobu ošetřování nebude možné dát zaměstnanci výpověď a doba ošetřování se bude považovat pro účely dovolené za výkon práce.

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.

nexia_logo-200×77 (1) copy