Přejít na obsah

Změny v oblasti daně z příjmů 2017 a další novinky

Změny v oblasti daně z příjmů 2017, zvýšení minimálních plateb osvč na sociálním a zdravotním pojištění, eet a  snížení sazby dph u novin a časopisů od 1. 3. 2017.

ZMĚNY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ 2017

V souvislosti s ukončením důchodového spoření došlo v ZDP od 1. 1. 2017 k navýšení limitů pro nezdaňované platby penzijního a životního pojištění hrazeného zaměstnavatelem a zvýšení odčitatelných položek za platby zaměstnance (zákon č. 377/2015 Sb.):

 

  •  Od daně z příjmů na straně zaměstnance budou od zdaňovacího období 2017 osvobozeny příspěvky zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně (dosud pouze 30 000 Kč) na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění.
  •  Od základu daně bude možné od zdaňovacího období 2017 odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 24 000 Kč (dosud 12 000 Kč) zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření.
  •  Od základu daně bude možné od zdaňovacího období 2017 odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění. Maximální částka, kterou bude možné takto odečíst za zdaňovací období, bude činit v úhrnu rovněž 24 000 Kč (dosud 12 000 Kč).

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍCH PLATEB OSVČ NA SOCIÁLNÍM A ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Sociální pojištění OSVČ pro rok 2017

Maximální i minimální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2017. Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění se v roce 2017 zvyšuje na 1 359 552 Kč. Minimální záloha na sociální pojištění se v roce 2017 zvýší skoro o sto korun ze současné částky 1972 Kč na 2061 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzroste ze současných 789 Kč na 825 Kč.

Zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2017
S novým vyměřovacím základem se mění i výše záloh na zdravotní pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje z 1823 Kč na 1906 Kč. Tato záloha musí být zaplacena již za měsíc leden 2017.

ZVÝŠENÍ hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně

Lidé s vyššími příjmy platí i solidární daň. Limit pro placení solidární daně se pro rok 2017 zvyšuje, při stejném příjmu se tedy zaplatí na solidární dani méně. Dle zákona o dani z příjmu solidární zvýšení daně činí 7% z kladného rozdílu mezi:

  •  součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle §6 (ze zaměstnání) a dílčího základu daně podle §7 (samostatné výdělečné činnosti) za celý rok a
  •  48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

 

Hranice pro aplikaci solidárního zvýšení

2016

2017

Měsíční částka108 024 Kč112 928 Kč
Roční částka1 296 288 Kč1 355 136 Kč

EET – 2. ETAPA od 1. 3. 2017

Od března 2017 budou mít podnikatelé ve velkoobchodu a maloobchodu povinnost evidovat hotovostní tržby v EET (Elektronická Evidence Tržeb).
Do 2. Etapy EET patří velkoobchod a maloobchod uvedený v klasifikaci NACE pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47. Jedná se tedy o tyto činnosti:

  •  45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
  •  45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
  •  45.4 Obchod s motocykly, s díly a příslušenstvím pro motocykly (opravy a údržba motocyklů do 2. etapy EET nepatří)
  •  46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
  •  47 Maloobchod, kromě motorových vozidel

Povinnost evidovat tržby v této etapě se týká výše uvedeného obchodu ve všech případech, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní či vedlejší činnost. Od 1. 3. 2017 tedy mají povinnost evidovat tržby i ti, pro které je obchod jen vedlejší činností (pokud však u dané osoby a v dané provozovně bude naplněn znak minoritní činnosti, nebude Finanční správa evidenci tržeb vymáhat ale jen do okamžiku povinnosti evidovat tržby z majoritní činnosti či při překročení hranice pro minoritní činnost).

Vysvětlení k definici minoritní činnosti vydalo Generální finanční ředitelství v Metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb , verze 1.0 ze dne 31. 8. 2016.

V únoru 2017 vydalo Generální finanční ředitelství ještě Doplňující informace k minoritním činnostem.
Prodej zboží vlastní výroby není velkoobchodem či maloobchodem a bude spadat až do další etapy evidence tržeb od 1. 3. 2018.

STANOVISKO GFŘ K ONLINE PLATBÁM

Generální finanční ředitelství vydalo na internetových stránkách Stanovisko k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu. Finanční a Celní správa bude v případech, kdy poplatník není schopen splnit svou evidenční povinnost v okamžiku stanoveném v DZ8 odst. 2 písm. b) zákona o evidenci tržeb, akceptovat pozdější datum vykázání tržby.

DODATEK K INFORMACI GFŘ V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

V návaznosti na Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí elektronických komunikací ze dne 29.9.2016, byl vydán Dodatek k Informaci , jehož smyslem je upřesnit stěžejní oblasti ve vztahu k nejčastějším dotazům veřejnosti (například ve vztahu k nákupům a prodejům těchto služeb).

SNÍŽENÍ SAZBY DPH U NOVIN A ČASOPISŮ od 1. 3. 2017

Dne 14. 2. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u novin a časopisů z 15% na 10%.

Přestože byl zákon č. 33/2017 Sb. schválen s účinnosti od 1. 1. 2017, nastává jeho účinnost (v souladu s ustanovením §3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů) patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy od 1. 3. 2017.

V rámci novelizovaného znění zákona o DPH jsou noviny a časopisy přeřazeny z přílohy č. 3 do přílohy č. 3a, přičemž za předpokladu naplnění zákonných podmínek se při dodání novin a časopisů od 1. 3. 2017 uplatní druhá snížená sazba daně.

Štítky , , ,

zpět na seznam novinek

Naše vize

Našim zákazníkům poskytujeme odborný servis na špičkové úrovni, včetně pečlivosti, která do oboru financí patří. Rady a doporučení poskytujeme tak, jak bychom je sami od důvěryhodného a profesionálního partnera očekávali.

Skupina VGD

Jsme mezinárodní společnost, poskytující služby v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a podnikového poradenství.

Nexia International

VGD je aktivním členem NEXIA, prestižní celosvětové sítě auditních, účetních a poradenských firem. Díky tomu jsme schopni zajistit své profesionální
služby po celém světě.